Blog Image

NIEUWSKRANT PASTORALE EENHEID

PALMZONDAG

Actueel Posted on 04/04/2020 14:43

Palmzondag zonder gezegende palmtakjes dit jaar.

Dit weerhoudt ons er echter niet van om in gedachten samen achter datzelfde symbool te staan. Het frisse groen dat nieuw leven aankondigt. Ook een palmzondagkaartje om thuis op te hangen zal in de kerk beschikbaar zijn.

De ‘Hosanna’s’ klinken dan wel minder luid, ook van dat andere horen wij deze dagen stukken minder. Immers, het goede van de Goede Week zal toch blijven zegevieren. Er is nog steeds die stem van God die zegt: ‘Ik zal er zijn’.

Eucharistieviering op TV: Palmzondag 5 april om 09.55 uur op NPO 2 (Nederland) rechtstreeks van uit de H. Jozefkerk in Waubach

Eucharistieviering online: van uit de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt om 10.00 uur. Volg de link

Via radio 1 om 10.00 uur rechtstreeks van uit Abdij keizersberg in LeuvenNieuwe data

Actueel, Updates Posted on 02/04/2020 17:30

Eerste Communievieringen 2020

Blankenberge:

Zaterdag 19 september 2020 om 10 uur: Sint-Rochuskerk

voor kinderen van Vrij Basisonderwijs, Blankenberge: Campus Zuidlaan en De Schuit 

Zaterdag 19 september 2020 om 14 uur: Sint-Rochuskerk

voor kinderen van het gemeenschapsonderwijs GO!

Zondag 20 september 2020 om 10 uur: Sint-Amanduskerk

voor kinderen van Sint-Jozefsschool, Schaapstraat

______________________ 

Groot-Zuienkerke:

Zaterdag 26 september 2020 om 10.00 uur
Sint-Michielkerk
voor de kinderen van ’t Polderhart in Zuienkerke

Zaterdag 22 mei 2021 om 10.00 uur
Sint-Bartholomeuskerk
voor de kinderen van Leefschool Akkerwinde

____________________________________________________

Vormselvieringen 2020

Blankenberge:

zaterdag 3 oktober 2020 om 14.00 uur in de Sint-Rochuskerk

Groot-Zuienkerke:

zondag 4 oktober 2020 om 10.00 uur in de Sint-MichielkerkSamen Bidden

Actueel Posted on 31/03/2020 13:39

De overlegorganen van de Europese bisschoppen roepen ons op om het volgende gebed samen te bidden met alle christenen in Europa:

God onze Vader, Schepper van de wereld, U bent almachtig en barmhartig. Uit liefde voor ons hebt U Uw eigen Zoon naar de wereld gezonden voor het heil van het lichaam en de ziel van alle mensen.

Kijk naar Uw kinderen, die zich in deze moeilijke tijden van grote beproevingen en uitdagingen in vele regio’s in Europa en de rest van de wereld, tot U wenden om kracht, troost en verlossing te zoeken.

Bevrijd ons van ziekte en angst, genees onze zieken, troost hun families, schenk de verantwoordelijken van de regeringen wijsheid, schenk de artsen, de verplegers en verpleegsters en de vrijwilligers doorzettingsvermogen en kracht en de overledenen het eeuwige leven. Verlaat ons niet in deze tijd van beproeving, maar verlos ons van alle kwaad.

Daarom verzoeken wij U, die met de Zoon en de Heilige Geest leeft en heerst tot in alle eeuwigheid. Amen.

Heilige Maria, Moeder van de zieken en Moeder van de hoop, bid voor ons!

O.L.Vrouw in Banneux: ‘Ik kom het lijden verlichten’


Palmzondag 2020

Actueel Posted on 28/03/2020 11:25

Niets is momenteel nog zoals het geweest is. Ook Palmzondag niet, ook niet de vieringen van de Goede Week of Pasen. Daarom ook langs deze weg een poging om u nabij te zijn.

uw digitale palmtakjes

Palmzondag: ‘Dit gaat hier over Jezus van Nazareth. De dag na de sabbat deed hij voor de derde keer zijn intrede in Jeruzalem, deze keer zittend op een ezelsveulentje, een ezelinnenjong waarop nog nooit een mens gezeten heeft. Onbezoedelt, ongerept, onschuldig …’

Het is een intrede samen met de vele pelgrims die er het Joodse paasfeest komen vieren. Het feest van bevrijding. Zijn hele entourage is wild enthousiast. Ze leggen hun kleren op de grond en zwaaien hem toe met versgesneden palmtakken. Hij wordt er onthaalt als de grote redder van volk en vaderland. Hij krijgt een koninklijk onthaal met zang en dans.  Hosanna hier, Hosanna daar; Oude psalmwoorden bezingen hier de lof van Davids’ Zoon die zijn bruidegom Jeruzalem tegemoet treedt.

Het wordt een moeilijke bruiloft. Zag men nu toch maar eens zijn ware aard, zijn echte zending en roeping. Koning van vrede en gerechtigheid, Koning van Liefde en barmhartigheid. Eén en al zelfgave, voor de noden en de zwakte van de ander. Gekomen om zelf dat feest van bevrijding te worden Mensen bevrijden van al wat het leven beknot en beknelt.

Met groene palmtakjes brengen we hulde aan Jezus. Hij is onze Heer, Hij is onze Koning. Wij willen Hem volgen, elke dag opnieuw.

Daarom elk jaar opnieuw dat jeugdig groen: om niet te vergeten dat we altijd weer de weg van Jezus moeten gaan in ons eigen leven Ze roepen in ons verhalen op toen Jezus naar Jeruzalem ging, zes dagen voor zijn lijden.

Ze leren ons vooruit te kijken
naar de vreugde van Witte Donderdag,
naar de droefheid van Goede Vrijdag,
naar het wachten op Stille Zaterdag.

Als we ze vasthouden, hebben we als het ware de Hoop in onze handen.
Het is iets heel kleins, maar het helpt ons om door Goede Vrijdag heen te komen. Deze palmtakjes zijn ook al iets van een ontluikend Pasen, ons nu al gegeven.

Heer, U die leven en Liefde bent, U die uit een dorre winter en uit harde grond helder groen, een nieuwe lente laat opschieten; Hoopvolle tekens van leven, groene twijgjes, kwetsbare houvast in weer en wind, ook in tijden van corona en het vele leed en lijden.

Uw digitale palmtakjes


Persoonlijk Gebed in coronacrisis

Actueel, Berichten Posted on 24/03/2020 11:07

Persoonlijk gebed om Kracht en Vertrouwen

Vanaf heden liggen in alle kerken van onze Pastorale Eenheid Maria, Ster de zee mooie en degelijke exemplaren voor een persoonlijk gebedsmoment in deze moeilijke periode.

Niemand heeft het voor het ogenblik gemakkelijk. Niet de zieken, niet de verzorgenden, ook niet zij die noodgedwongen aan huis gekluisterd zijn.

Mensen met kleine of grotere kinderen, de ouderen, werknemers en zelfstandigen, en noem maar op, het is voor iedereen een moeilijke tijd. Doch heel velen doen hun uiterste best, en daar gaat het om.

Laat dit gebed om kracht en vertrouwen voor iedereen een steun zijn

U kan dit gebed ook downloaden van onze website:

Gebed om kracht en vertrouwen

bidden om kracht en vertrouwen


KRUISWEG ONLINE

Actueel, Allerlei Posted on 23/03/2020 18:33

Langs deze weg willen wij jullie allen graag een online Kruisweg aanbieden. Een kruiswegfilm met mooie tekstfragmenten om zelf te lezen, beelden, afbeeldingen en een streepje muziek tussendoor.

KRUISWEG VOLGENGoede Week 2020

Actueel, Updates Posted on 23/03/2020 14:32

Alle openbare kerkelijke vieringen tot en met 19 april worden afgelast!!

De verspreiding van het coronavirus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de katholieke Kerk wil een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd.

Alle liturgische diensten van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020) worden geschorst. Om de gelovigen toe te laten deze diensten te volgen via radio, tv of livestream kan de bisschop voor enkele plaatsen een uitzondering maken. Slechts de medewerkers die noodzakelijk zijn voor deze viering met opname, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarbij zullen zij de regels van social distancing of bewaren van een veilige afstand zorgvuldig in acht nemen.

Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst plaatsvindt, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden. Ze geldt eveneens voor niet-katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen. Contemplatieve of monastieke religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de diensten van de Goede Week enkel vieren in besloten kring, zonder gasten of bezoekers.

Informatie over welke liturgische diensten tijdens de Goede Week kunnen gevolgd worden op radio, tv of livestream kan men vinden op Kerknet en Cathobel (zowel op de algemene als op de microsites van de bisdommen).

1. Palmzondag

Hoewel er geen publieke vieringen doorgaan, zullen uitsluitend vieringen plaatsvinden met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring en met inachtneming  van de voorgeschreven ‘veilige afstand’.  Er worden geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw.  Om een tweevoudige reden. Een liturgische reden: omdat deze palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van palmzondag. Een preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden.

2. Chrismaviering

De zegening van de heilige oliën en de wijding van het heilig chrisma (voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de ziekenzalving) kan alleen maar plaatsvinden in besloten kring, met de bisschop als voorganger, samen met enkele priesters. De  bisschop kan de chrismaviering ook uitstellen tot wanneer opnieuw publieke liturgische vieringen mogelijk zijn. De verdeling van de heilige oliën zal gebeuren na de pandemie, volgens richtlijnen die elk bisdom daarover zal geven.

3. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en Pasen 

Er zijn enkel vieringen met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring met inachtneming van de voorgeschreven ‘veilige afstand’.

Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Of, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar: Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven: ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren.

Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn ‘paasplicht’ vervullen?  Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen; zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.

4Volwassendopen

Dit jaar kunnen de volwassendopen niet doorgaan in de paasnacht of op Pasen. De bisschoppen weten zich verbonden met wie zich al lange tijd voorbereiden op hun doopsel met Pasen. Zij begrijpen hun ontgoocheling en vragen hen geduld. Zodra mogelijk zullen zij een andere dag of periode voor hun doopsel voorstellen.

5. Doopsels en kerkelijke huwelijken

Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun  huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen.

6. Vormsels en eerste communies

Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen de impact terdege beseffen. Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft, is het voor het ogenblik te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan immers over een periode tot einde mei. De bisschoppen zullen zo snel mogelijk en van zodra de maatregelen van de regering dit toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.

7. Kerkgebouwen blijven open

Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

8. Vastencampagnes Broederlijk Delen en Entraide et Fraternité

De jaarlijkse vastencampagnes van beide kerkelijke organisaties zijn niet stilgelegd, alleen kunnen de collectes in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292. Voor Entraide et Fraternité via BE68 0000 0000 3434.

9. Klokken van dank en hoop

De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. Parochies die het wensen, kunnen zich aansluiten bij wie ’s avonds applaudisseren voor wie zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus, bijvoorbeeld door een kaars voor het raam te zetten of door de klokken te luiden (beter de angelusklok dan de feestklokken).

10. Media

De bisdommen maken het mogelijk om via videoboodschappen of livestream verbonden te blijven met de nationale en diocesane kerkgemeenschap. U vindt de nodige links en overzichten op de algemene en de diocesane pagina’s van Kerknet of Cathobel.

VRT en RTBF proberen op zondag hun vaste uitzendingen van de eucharistievieringen op radio en tv voort te zetten. Ook RCFKTOFrance 2Radio Maria en NPO Nederland zenden religieuze vieringen uit.  

De Bisschoppen van België

IPID – Brussel, maandag 23 maart 2020Biddend vieren in de huiskamer

Updates, Vieringen Posted on 21/03/2020 17:12

Vanaf heden zal in de kerken van de pastorale eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke afgedrukte exemplaren liggen van een mooie viering om in huislijke kring te bidden en het woord van de Heer tot je te nemen (zeg maar: Woordcommunie!)

Via de website kan je vanaf nu ook die woorddiensten downloaden en afdrukken of online gebruiken: VIERINGEN

Eucharistieviering op TV:

Palmzondag 5 april om 09.55 uur op NPO 2 (Nederland) rechtstreeks van uit de H. Jozefkerk in Waubach

Eucharistieviering online:

van uit de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt om 10.00 uur. Volg de link

Via radio 1 om 10.00 uur rechtstreeks van uit Abdij keizersberg in LeuvenKlokken Luiden

Actueel, Archief 2020 Posted on 20/03/2020 18:04

Vanaf zondag 22 maart tot het einde van de corona-epidemie zullen elke zondag de klokken van alle katholieke kerken in ons land samen luiden van 9.55 uur tot 10 uur.

Met dit samen luiden van de klokken wil de katholieke gemeenschap van ons land eenieder in deze moeilijke periode een hart onder de riem steken, in het bijzonder de zieken en allen die zich voor hen inzetten.

Tevens is het een oproep tot gebed. Want ook al kunnen christenen tijdelijk niet fysiek samen bidden, individueel of in het gezin kan het uiteraard onverminderd.

Het is ook goed om even stil te staan bij die mensen die er voor zorgen dat wij met z’n allen verder kunnen, aan verse voeding geraken; aan zij die de zieken en bejaarden verzorgen, en nog zoveel méér …

Vanaf vrijdagavond 20 maart zullen onze kerkklokken om 20.00 uur samen luiden!!

Dit ter ondersteuning van het applaus voor allen die werken in de zorg en allen die blijven werken en voor allen die ervoor zorgen dat we deze corona-crisis goed doorkomen.

Het luiden van de klok wil een oproep zijn tot gebed en voor mensen die ons geloof niet delen tot een moment van verstilling en aandacht voor elkaar.Televisiemis volgen!

Updates, Vieringen Posted on 14/03/2020 15:24

De kerken zijn gesloten door de coronacrisis, maar via livestream of televisie kan je biddend en vierend verbonden blijven.

Viering Palmzondag 5 april om 09.55 uur op NPO 2 (Nederland), rechtstreeks van uit de H. Jozefkerk in WaubachVolgende »

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door verder te gaan op deze site ga je hiermee akkoord.